Zaměření oddělení
Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR se věnuje výzkumu v oblasti politické filosofie a sociálních věd. Zkoumá současné politické, společenské a kulturní proměny, které v důsledku postupujících procesů globalizace ovlivňují životy jedinců i celých společností. Členové a členky oddělení reflektují tato aktuální témata v českých, evropských a světových souvislostech. Výsledky tohoto vědeckého oddělení jsou využitelné nejen v oblasti filosofického a sociálně vědního zkoumání, ale rovněž ve státní správě a veřejné sféře.
Práce členů a členek oddělení přispívá k rozvoji kritického myšlení a realizuje spolupráci mezi několika vědeckými disciplínami za účelem analýzy vybraných problémů a témat. V rámci sociální, politické a kulturní filosofie, politické vědy, sociologie, antropologie a kulturních studií se zaměřuje především na zpracování tématu spravedlnosti a demokracie v současné globální době.

 

Dílčí zaměření činnosti oddělení
I. Politická filosofie a teorie
I.1 Teorie a proměny demokracie
I.2 Resilience v politické filosofii a teorii
I.3 Nerovnosti a politika
II. Reflexe klimatické krize v oblasti politické filosofie
II.1 Adaptace na změnu klimatu a otázka spravedlnosti
II.2 Proměny demokracie v éře klimatické změny
II.3 Nezápadní reakce na klimatickou změnu
III. Postkoloniální teorie a dekolonizace myšlení
III.1 Dekolonizace jako projekt změny myšlení
III.2 Vybraná témata africké sociální a politické filosofie
III.3 Ne-západní podoby myšlení

 

Forma zpracování výsledků
Pracovníci a pracovnice se věnují výzkumu a prezentují jej:
a) pořádáním seminářů, workshopů a konferencí s českou a mezinárodní účastí,
b) účastí na podobných akcích v českém i mezinárodním kontextu,
c) vydáváním článků, sborníků, monografií a dalších textů, publikováním překladů klíčových zahraničních děl,
d) pedagogickým podílem na magisterském a doktorandském studiu,
e) prezentací výsledků výzkumu v médiích přístupných i širší veřejnosti,
f) nabídkou výsledků výzkumu ve formě expertízy státní správě.

Vydali jsme